VASTUULLISTA ARVONLUONTIA YHDESSÄ SITOUTUNEIDEN IHMISTEN KANSSA

Evolver auttaa vakiintuneita listaamattomia PK-yrityksiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Sitoutuneena omistajana tarjoamme yrityksellesi osaamista, pääomaa ja työkaluja liiketoimintasi kehittämiseen ja laajentamiseen.

Evolver Logo
Evolver Image
TIETOA MEISTÄ

TEHTÄVÄMME

Tehtävämme on toimia Evolver-yhtiöiden kehityksen vauhdittajana. Oikeanlaisen strategian ja johtamisen sekä oikeiden työkalujen avulla realisoimme yrityksesi potentiaalin.

 

Keskitymme luomaan arvoa yhdessä yritysten johdon kanssa, mitä kautta kiihdytämme yritysten arvonnousua sekä luomme niiden omistajille mahdollisuuden poikkeuksellisiin tuottoihin.

HISTORIA

Lue Lisää

Evolver Investment Groupin perustivat vuonna 2009 Johan Porko ja Lasse Kittelsen. Se on Ahvenanmaan ensimmäinen yksityinen pääomasijoitusyhtiö. Evolver keskittyy omistajavetoisiin yrityksiin tehtäviin yhteisrahoitettuihin laajennusinvestointeihin.

 

Yhteissijoittaminen ei ole Ahvenanmaalla uusi ilmiö. 1800-luvun Ahvenanmaalla talonpoikaispurjehdus oli yhteiskunnassa merkittävässä osassa. Tuolloin eri kylien ja tilojen asukkaat tekivät yhteistyötä kuljettaakseen tuotteitaan myyntiin lähimpiin kaupunkeihin. Maanviljelijöistä tuli perustettujen laivanisännistöyhtiöiden osaomistajia. Yhdistämällä osaamisen ja pääoman sekä ennen kaikkea kehittämällä uusia yhteistyön muotoja he onnistuivat luomaan kokonaisuuden, joka oli yksittäisiä osiaan suurempi. Kauppamerenkulku ja ahvenanmaalainen yhteiskunta kukoistivat.

 

Talonpoikaispurjehdus jäi vähitellen historiaan, mutta hyvän ja kannattavan yhteistyön perinne elää yhä. Tätä perinnettä Evolver haluaa vaalia.

VASTUULLISUUS JA SITOUTUMINEN

Lue Lisää

Ahvenanmaalaiset yritystoiminnan perinteet vaikuttavat vahvasti näkemykseemme sijoittamisesta. Huolehdimme yritystemme ja kanssasijoittajiemme eduista kunnioittavasti ja sitoutuneesti. Hyvän yhteistyön ja pitkäjänteisen kehittämistoiminnan ansiosta luomme lisäarvoa yrityksissämme.

 

Omistajana osoittamamme sitoutuminen tarkoittaa, että toimimme kasvun ja arvonnousun positiivisena voimana sekä yhteistyökumppanina, joka auttaa Evolver-yhtiöitä kasvamaan, vahvistamaan kilpailukykyään ja luomaan uusia työpaikkoja.

 

Tämä hyödyttää kaikkia osapuolia: yrittäjiä, joiden kanssa teemme yhteistyötä, yritysten työntekijöitä, kanssasijoittajiamme sekä yhteiskuntaa laajalti.

LUOTTAMUKSELLINEN YHTEISTYÖ

Lue Lisää

Toimintamme lähtökohtana on ajatus siitä, että ihmisten luovuus, sitoutuneisuus ja sinnikkyys synnyttävät menestystä. Luomme Evolver-yhtiöihin lisäarvoa tekemällä tiivistä ja luottamuksellista yhteistyötä yrityksen johdon, hallituksen ja omistajien kanssa sekä vaalimalla ja kehittämällä jokaisen henkilön kokemusta ja osaamista. Avoimuus uusia ideoita kohtaan, jatkuva oppiminen ja osaamisen jakaminen ovat itsestään selvä ja innostava osa tätä työtä.

 

Evolver-yhtiöissä luotu arvo kestää pitkälle tulevaisuuteen myös omistuksemme päätyttyä. Haluamme olla mukana kehittämässä yrityksiä, jotka luovat positiivisia vaikutuksia monen ihmisen elämään niin tänään kuin tulevaisuudessa.

Evolver Image
TIIMI

KEHITÄ YRITYSTÄSI YHDESSÄ MEIDÄN KANSSAMME

Tiimiimme kuuluu eri-ikäisiä ammattilaisia, joilla on erilaiset taustat ja osaaminen, minkä ansiosta voimme tarjota asiantuntevaa ja monipuolista kokemusta elinkeinoelämän eri aloilta. Tiiviin yhteistyön ja tietämyksen aktiivisen jakamisen kautta luomme lisäarvoa erilaisiin projekteihin ja salkkuumme kuuluviin yrityksiin. Koska tiimimme jäsenillä on yhteistä osaamista, minimoimme riippuvuuden yksittäisistä työntekijöistä. Sen ansiosta toimintamme jatkuu aina keskeytyksettä.

 

JESPER BACKAS

JESPER BACKAS

JOACIM ERIKSSON

JOACIM ERIKSSON

ERIK FLODIN

ERIK FLODIN

CONNY FRIMAN

CONNY FRIMAN

LASSE KITTELSEN

LASSE KITTELSEN

PETER LINDSTRÖM

PETER LINDSTRÖM

JOHAN PORKO

JOHAN PORKO

LARS PORKO

LARS PORKO

TOIMINTATAPAMME

RAKENNAMME MENESTYKSEKKÄITÄ YRITYKSIÄ

Koska meillä on omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä, tiedämme, että ihmiset ratkaisevat sen, kuinka menestyksekäs yrityksestä voi tulla.

 

Saavutamme parhaat tulokset tekemällä tiivistä, keskinäiseen luottamukseen perustuvaa yhteistyötä omistamiemme yritysten henkilökunnan kanssa. Haastamme, tuemme ja kannustamme, mutta suhtaudumme samalla nöyrästi niihin haasteisiin, joita yritys kehitysmatkallaan kohtaa.

 

Omistajana meidän tehtävämme on kantaa päävastuu liiketoiminnasta, johon investoimme – niin hyvinä kuin heikompina aikoina.

SIJOITUSSTRATEGIAMME

Lue Lisää

Yksityisessä pääomasijoittamisessa on kyse investoinneista listaamattomiin yrityksiin, ja se jaetaan tavallisesti niin sanottuihin venture capital- ja buyout-sijoituksiin. Evolver keskittyy buyout-sijoituksiin päämääränään vahvistaa jo valmiiksi menestyviä yrityksiä entisestään yhteistyössä yrityksen johdon kanssa.

 

Yhdessä kanssasijoittajiemme kanssa investoimme yrityksiin, jotka toimivat kypsillä ja vakiintuneilla toimialoilla sekä joilla on vakaa tausta, tuottoisa kassavirta ja vankka markkina-asema. Toisin sanoen keskitymme maltillisen riskitason sijoituskohteisiin.

 

Hallitun prosessin kautta autamme yrityksiä ottamaan seuraavan kehitysaskeleen esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen tai laajenemisen muodossa. Se luo pohjaa vahvalle ja kannattavalle kasvulle niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä – sekä luo lisäarvoa kaikille osapuolille.

SIJOITUSKRITEERIMME

Lue Lisää

Sitoutuneena omistajana tavoitteenamme on kehittää ja parantaa salkkuumme kuuluvien yritysten toimintaa 4–7 vuoden aikajanalla. Tuona aikana luomme kannattavaa kasvua ja lisäämme yritysten kilpailukykyä siten, että ne hyötyvät niistä pitkään myös omistuksemme päättymisen jälkeen.

 

Onnistuaksemme tässä analysoimme mahdollisia yrityshankintoja kolmen peruskriteerin pohjalta: työntekijöiden sitoutuneisuus ja kyky lisäarvon luomiseen, yrityksen markkina-asema sekä toimialan houkuttelevuus. Meille on myös tärkeää, että yritystemme liiketoiminta on vastuullista.

SITOUTUNEISUUS LISÄARVON LUOMISEEN

Sitoutuneena omistajana ja arvoa luovan liiketoimintamallimme avulla tuomme yrityksiin osaamista, työkaluja ja pääomaa, joilla ne saavuttavat toimintaansa parannuksia sekä pitkän aikavälin arvonnousua. Menestyksekkään yhteistyön ja arvon luomisen tärkein ainesosa on kuitenkin yrityksen johdon oma sitoutuneisuus ja kyky liiketoiminnan kehittämiseen.

YRITYKSEN MARKKINA-ASEMA

Salkkuumme kuuluvien yritysten on oltava alansa kannattavimpia ja menestyneimpiä toimijoita. Meillä on pitkä kokemus yhteistyöstä pohjoismaisten, pienten ja keskisuurten omistajavetoisten yritysten kanssa, joiden liikevaihto on 5–30 miljoonaa euroa ja jotka kuuluvat oman alansa tai sektorinsa johtaviin yrityksiin.

TOIMIALAN HOUKUTTELEVUUS

Sijoitamme hyvinvoiviin ja kasvaviin toimialoihin tai kapeisiin markkinasektoreihin, jotka ovat hajautuneita ja joilla näemme hyvät konsolidaation mahdollisuudet.

VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA

Ahvenanmaalaiset yritystoiminnan perinteet näkyvät periaatteissamme. Vaadimme yrityksiltämme vastuullista liiketoimintaa sekä pitkäjänteistä yhteistyösuhdetta, jossa uskollisuus, osaaminen ja keskinäinen kunnioitus ovat avainasemassa. Haluamme kehittää yrityksiä, jotka tulevat kukoistamaan ja tuottamaan hyötyä sidosryhmilleen myös pitkälle tulevaisuuteen. Sijoitamme vain sellaisiin yrityksiin, jotka jakavat arvomme.

YRITTÄJILLE

Lue Lisää

Me Evolverilla inspiroidumme yrittäjistä, jotka ovat vahvasti sitoutuneet omaan liiketoimintaansa. Tämä voi tarkoittaa halua kasvaa nykyisillä tai uusilla markkinoilla tai muita tapoja vahvistaa yritystä. Joskus yrittäjillä ei ole kuitenkaan aikaa tai työkaluja tarvittavan muutoksen toteuttamiseen.

 

Evolver on ihanteellinen kumppani sinulle, joka haluat laajentaa liiketoimintaasi ja tarvitset menestyksesi varmistamiseen lisää resursseja, osaamista ja verkostoja. Toimimme kumppaninasi myös, jos haluat myydä yrityksesi osana hallittua prosessia, joka maksimoi myyntihinnan. Samalla kun keskityt riskien tasapainottamiseen, me luomme yrityksellesi edellytykset kilpailukyvyn vahvistamiseen ja arvonnousuun myös tulevaisuudessa.

 

Omistajana osoittamassamme sitoutumisessa on kyse siitä, että toimimme kasvun ja liiketoiminnallisten parannusten positiivisena voimana. Autamme yrityksiä kasvamaan, luomaan uusia työpaikkoja ja vahvistamaan kilpailukykyään.

 

Yhdessä meidän kanssamme voit keskittyä luomaan sellaista kasvua, johon sinulla ei riitä aikaa päivittäisessä työssäsi. Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset tai jos joku tuntemistasi yrittäjistä tarvitsee strategista kumppania liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen.

 

Evolver Image
SIJOITUKSET

SALKKUMME ON TÄYNNÄ KEHITYSPOTENTIAALIA

Evolver keskittyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla on vakaa talous ja vahva markkina-asema kypsällä toimialalla. Monet yrittäjistämme haluavat kehittää liiketoimintaansa, mutta heiltä puuttuvat siihen tarvittavat työkalut. Esimerkkejä heidän kohtaamistaan tavallisista haasteista ovat maantieteellinen laajeneminen, asiakastarjonnan laajentaminen, sukupolvenvaihdos sekä yrityksen johdon osaamisen ja johtamistyön kehittäminen.

 

Sijoittaessamme yritykseen laadimme yrittäjän kanssa kunnianhimoisen liiketoimintasuunnitelman sekä työskentelemme sen jälkeen yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteisymmärryksessä yrityksen ja sen työntekijöiden kanssa mahdollistamme kannattavan kasvun, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Vuonna 2015 Evolverin salkkuun kuuluvien yritysten liikevaihto oli noin 85 miljoonaa euroa, ja ne työllistivät yli 430 henkilöä.

 

MÄSSBOLAGET I TRANÅS AB

MÄSSBOLAGET I TRANÅS AB

MÄLAR SPRINKLER AB

MÄLAR SPRINKLER AB

JG VENTILATION AB

JG VENTILATION AB

REFIX SKADESANERING AB

REFIX SKADESANERING AB

HP KYLA & VÄRME AB

HP KYLA & VÄRME AB

FIRECON GROUP AB

FIRECON GROUP AB

CREOVENT AB

CREOVENT AB

AIKAISEMPIA SALKKUUMME KUULUNEITA YRITYKSIÄ

ÅLANDS LÅS & SÄKERHET AB
Sijoituspäivä: 30.6.2010
Omistus päättyi: 19.12.2014
Sektori/ala: lukot ja turvallisuus

 

BJÖRNBERGS-KONSERNI
Maa: Ruotsi
Sijoituspäivä: 24.5.2013
Omistus päättyi: 30.6.2016
Sektori/ala: LVI

News archive

Collected News FI

Evolver Image
SIJOITA KANSSAMME

EVOLVERIN SIJOITUSMALLI

Evolver tekee pääomasijoituksia yhdessä sekä yksityishenkilöiden että instituutiosijoittajien kanssa. Sijoitukset tehdään ja osakkeenomistajille raportoidaan noudattamalla buyout-sijoituksille määritettyjä yleisesti hyväksyttyjä ja validoituja periaatteita. Salkkuumme kuuluvien yritysten sitoutuneena omistajana pyrimme pitkäjänteiseen yhteistyöhön kanssasijoittajiemme kanssa.

 

Sijoittajalle yhteistyö Evolverin kanssa tarkoittaa mahdollisuutta investoida sijoitussegmentteihin, joihin voi olla muuten vaikea saada pääsymahdollisuutta: pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla on vakaa talous ja hyvät kehittymismahdollisuudet omilla markkinasektoreilla. Tällöin myös sijoituksiin liittyvä riski on verraten pieni. Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää sijoitustoiminnastamme.

 

Evolver Image
YHTEYDENOTTO

TERVETULOA EVOLVERIIN!

Ota meihin yhteyttä, jos haluat tietää lisää meistä ja siitä, miten autamme kehittämään menestyksekkäitä yrityksiä.

 

Evolver Investment Group Ab
Torggatan 5, rappu 4
AX-22100 Maarianhamina
Suomi

 

Sähköposti: etunimi@evolverinvestmentgroup.com
Puhelin: [katso henkilökuntamme puhelinnumerot kohdasta Tiimi]

Faksi: +358 18 22 107

 

 

NIMI *

SÄHKÖPOSTI *

AIHE

VIESTI *


* pakollinen

Evolver Image